Nasze książki
Regulamin

Regulamin zakupów w sklepie internetowym Wydawnictwa Api Papi (www.apipapi.pl)
(dalej: „Regulamin”)

Niniejszy Regulamin jest dokumentem określającym prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Klientów, warunki zawierania Umowy Sprzedaży oraz zasady korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę i zawierającym informacje niezbędne dla Klientów stosownie do obowiązujących przepisów.

 • 1. DEFINICJE

Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów, należy  je rozumieć w podanym niżej znaczeniu:

 1. Sklep – sklep internetowy dostępny za pośrednictwem adresu www: https://www.apipapi.pl/.
 2. Sprzedawca –  Maja Pogrudka Lumi, adres poczty elektronicznej: sklep@apipapi.pl, NIP 762-191-37-46, Leśna 5, 05-252 Marianów
 3. Klient – osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prawidłowo reprezentowana przez właściwą osobę fizyczną, która zaakceptuje Regulamin, a także osoba, która jest w trakcie wybierania Towarów lub składania Zamówienia.
 4. Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Towarów za zapłatą Ceny powiększonej o ewentualne koszty wysyłki.
 6. Towar – rzecz sprzedawana przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klienta, za zapłatą Ceny.
 7. Cena – określona w złotych polskich kwota brutto należna Sprzedawcy za Towar powiększona o ewentualne koszty wysyłki zgodnie z Umową Sprzedaży. Klient o kosztach wysyłki jest każdorazowo wyraźnie informowany najpóźniej w chwili wyrażenia woli zawarcia Umowy Sprzedaży i wyraża zgodę na pokrycie tych kosztów.
 8. Kupon promocyjny – kod promocyjny wydawany przez Sprzedawcę uprawniający do nabycia Towarów oferowanych w Sklepie przy uwzględnieniu określonego rabatu procentowego lub kwotowego.
 9. Koszyk – usługa udostępniana każdemu Klientowi oraz użytkownikowi Sklepu, polegająca na umożliwieniu mu dokonania zakupu jednego lub kilku Towarów, użycie Kuponów promocyjnych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi regulaminami, wyświetlenie podsumowania Ceny zakupu poszczególnych Towarów i wszystkich Towarów łącznie oraz kosztów wysyłki.
 10. Promocje – szczególne warunki sprzedaży oferty Sklepu, obowiązujące w określonym czasie, uregulowane w odrębnych regulaminach, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych.
 11. Treść/Treści – elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Towarach, zdjęcia, filmy promocyjne, opisy, komentarze) w tym utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane przez Sprzedawcę, Klienta albo innego użytkownika Sklepu.
 12. Wymagania Techniczne – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu oraz zawarcia Umowy Sprzedaży, określone w § 13 niniejszego Regulaminu.
 13. Zamówienie – formularz udostępniony w ramach Sklepu, określający poszczególne Towary oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.

 

 • 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Wyłączne prawa do Treści udostępnianych lub umieszczanych w ramach Sklepu, w szczególności prawa autorskie, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy. Klient jest uprawniony do korzystania z Treści nieodpłatnie i wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Klient, umieszczając w ramach Sklepu jakiekolwiek Treści, w szczególności komentarze lub recenzje w jakimkolwiek miejscu Sklepu udziela niniejszym Sprzedawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Treści, na terytorium całego świata.
 3. Serwis jest udostępniany przez Sprzedawcę za pośrednictwem sieci Internet i strony internetowej Sklepu jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.

 

 • 3. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG
 1. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu umożliwia bezpłatnie Klientom składanie Zamówień i zawieranie Umów Sprzedaży.
 2. W ramach Sklepu Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia wyżej wymienionych usług, w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Warunkiem korzystania z usług wskazanych powyżej jest spełnianie przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych Wymagań Technicznych określonych w § 13 niniejszego Regulaminu.
 4. Klient zobowiązany jest do niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek Treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste oraz niepodejmowania działań takich jak:
  – rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek Treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);
  – podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów;
  – modyfikowanie w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Sprzedawcę, w szczególności podanych w ramach Sklepu Cen lub opisów Towarów;
  – nadużywanie praw przyznanych Klientowi przez Sprzedawcę lub przepisy prawa, w sposób który jest sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem danego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.
 • 4. REKLAMACJE USŁUG
 1. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji usług świadczonych przez Sprzedawcę w każdym czasie na piśmie, w formie telefonicznej lub wiadomości e-mail. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji, w zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać opis przyczyn uzasadniających reklamację oraz dane kontaktowe Klienta zgłaszającego reklamację.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego Klienta.
 • 5. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
 1. Informacje podane w ramach Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów.
 2. Zawarcie Umowy Sprzedaży nie wymaga posiadania przez Klienta Konta.
 3. Zamówienia można składać 24h na dobę 7 dni w tygodniu.
 4. Zawarcie Umowy Sprzedaży odbywa się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. sieci Internet.
 5. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w następujący sposób (etapy składające się na procedurę zawarcia Umowy Sprzedaży):
  1. Wejście na stronę internetową Sklepu przez Klienta.
  2. Dodanie przez Klienta wybranych Towarów do Koszyka.
  3. Przejście przez Klienta do formularza Zamówienia.
  4. Uzupełnienie danych niezbędnych do złożenia Zamówienia i wykonania Umowy Sprzedaży przez Klienta.
  5. Wybór przez Klienta sposobu wysyłki i zapłaty Ceny.
  6. Akceptacja Regulaminu.
  7. Złożenie Zamówienia przez Klienta poprzez uruchomienie funkcjonalności Sklepu oznaczonej komunikatem „Potwierdzam zakup” oznaczającej, że Zamówienie składane przez Klienta pociąga za sobą obowiązek zapłaty Ceny. Funkcjonalność „Potwierdzam zakup” jest dostępna tylko po akceptacji Regulaminu. Złożenie Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę (ofertę) zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu. Do momentu uruchomienia przez Klienta funkcjonalności „Potwierdzam zakup” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych do Koszyka lub Zamówienia danych, w szczególności ich edycji i poprawy, w tym ma on możliwość dodawania/usuwania Towarów, modyfikacji sposobu płatności lub wysyłki, zmiany adresu wysyłki, itp.
  8. Umowę Sprzedaży uznaje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail zatytułowanej „Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji” zawierającej wszystkie istotne elementy Zamówienia i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji (oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży z Klientem składane przez Sprzedawcę). W przypadku niemożności przyjęcia Zamówienia do realizacji Sprzedawca poinformuje o tym Klienta w drodze wiadomości e-mail. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy na odległość w rozumieniu art. 21 ustawy o prawach konsumenta.
 7. Klient może anulować lub zmienić złożone Zamówienie poprzez kontakt ze Sprzedawcą (telefonicznie / poprzez wiadomość e-mail). Uprawnienie Konsumenta do anulacji Zamówienia lub wprowadzenia zmian w Zamówieniu nie narusza jego praw w zakresie możliwości odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w § 9 Regulaminu. Po anulowaniu lub zmianie Zamówienia Klient otrzyma na podany przy rejestracji adres e-mail potwierdzenie anulowania/zmiany Zamówienia.
 8. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży, Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. podawania w Zamówieniu wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;
  2. niezwłocznego aktualizowania danych podanych przez Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży, w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego jej wykonania;
  3. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego w tym w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy i niezakłócający pracy Sprzedawcy lub Sklepu;
  4. terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów.
 • 6. CENY I PROMOCJE
 1. Ceny produktów na stronach Sklepu zawierają wszelkie należne cła i podatki. Ceny nie zawierają kosztów wysyłki (dostarczenia Towaru do Klienta), które są określane odrębnie.
 2. Sprzedawca może w wybranym przez siebie okresie, w warunkach Promocji, określić próg minimalnej wartości Zamówienia, dla której wysyłka Towaru jest darmowa lub jej cena jest obniżona.
 3. Jeżeli Klient posiada ważny Kupon promocyjny i jednocześnie aktualna jest Promocja związana z wykorzystaniem tego Kuponu (jeżeli Kupon jest elementem Promocji), możliwe jest wpisanie kodu promocyjnego z Kuponu w odpowiednią rubrykę formularza Zamówienia. Wpisanie odpowiedniego kodu promocyjnego powoduje, że w Koszyku automatycznie przeliczona zostaje Cena.
 4. Szczegóły dotyczące danej Promocji, w tym również zasady przyznawania i wykorzystania Kuponów promocyjnych, wynikają z odrębnych regulaminów Promocji umieszczonych na stronach Sklepu.
 5. Koszt wysyłki jest prezentowany w Koszyku. Zależy od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia zamówienia oraz zapłaty za Towar.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania Cen Towarów zamieszczonych na stronie Sklepu. Ceny Towarów w Zamówieniu złożonym przez Klienta przed wprowadzeniem zmian pozostają dla Klienta wiążące.

 

 • 7. ZASADY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI I ZWROTU PŁATNOŚCI
 1. Dokonanie płatności może nastąpić:
  1. przelewem – poprzez przelanie odpowiedniej kwoty bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedawcy (nr rachunku:96 1050 1038 1000 0092 9679 4648). Płatność uznaje się za dokonaną z chwilą uznania rachunku bankowego Sprzedawcy
  2. za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (shoper.pl) za pomocą karty płatniczej lub przelewu elektronicznego (Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.).
  3. za pobraniem (płatność przy odbiorze).
 2. Obsługiwane karty płatnicze:Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro
 3. Termin płatności za zamówione Towary w przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w ust. 1 lit. a. i b. powyżej, wynosi 7 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Nieuiszczenie płatności w tym terminie jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży.
 4. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych lub przelewem bezpośrednio na rachunek Sprzedawcy, zwrot należności (na przykład z tytułu anulowania złożonego Zamówienia lub odstąpienia od umowy) następuje na kartę płatniczą lub na rachunek bankowy, z którego nastąpiła pierwotna płatność. Jeżeli Klient dokonał płatności przy odbiorze Zamówienia (płatność za pobraniem), Sprzedawca poprosi Klienta o podanie numeru rachunku bankowego w celu dokonania zwrotu należności, jeżeli Klient wyrazi zgodę na ten sposób zwrotu płatności, zgodnie z ust. 4 poniżej.
 5. W przypadku, gdy zwrot płatności przez Sprzedawcę następuje w przypadkach innych niż odstąpienie przez Konsumenta od umowy, o którym mowa w § 9 Regulaminu, Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu płatności, nie później przy tym niż w terminie kolejnych 14 dni.
 6. Konsument może również wyrazić zgodę na dokonanie zwrotu przy użyciu innych środków płatniczych, niż użytych w początkowej transakcji, które nie będzie wiązało się dla niego z poniesieniem kosztów.
 • 8. DOSTAWA TOWARU
 1. Zamówione w Sklepie Towary są dostarczane na terytorium całego świata.
 2. Przesyłka z zamówionymi Towarami dostarczana jest na adres podany przez Klienta w formularzu Zamówienia, według wyboru Klienta:
  1. za pośrednictwem firmy kurierskiej;
 3. Dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej nie jest możliwa na adres skrytki pocztowej.
 4. Zmiana adresu do wysyłki po złożeniu przez Klienta zamówienia może zostać dokonana na wniosek Klienta zgłoszony Sprzedawcy (telefonicznie lub mailowo).
 5. Na łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Towaru (czas dostawy) składa się czas realizacji Zamówienia (przygotowania Towarów do wysyłki) przez Sprzedawcę oraz czas dostarczenia Towaru przez przewoźnika.
 6. Czas realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę, liczony jest od momentu potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji do momentu przekazania przez Sprzedawcę przesyłki zawierającej Towary przewoźnikowi i wynosi 3 dni robocze. Za dzień roboczy uznaje się dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy. Czas realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę w przypadku Towarów oznaczonych jako Zapowiedzi liczony jest od momentu pojawienia się Zapowiedzi w sprzedaży.
 7. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności
 8. Koszty wysyłki Towaru ponosi Klient. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania kosztów wysyłki zamieszczonych na stronie Sklepu. Koszty wysyłki w Zamówieniu złożonym przez Klienta przed wprowadzeniem zmian pozostają dla Klienta wiążące.
 9. Informacje o wysokości kosztów wysyłki podane są w zakładce „Wysyłka i płatności” oraz w ramach formularza Zamówienia.
 10. Wraz z zamówionym Towarem Klient otrzymuje (zgodnie z dokonanym przez siebie podczas składania zamówienia wyborem) paragon lub fakturę.
 11. Klient powinien przy odbiorze towaru w obecności kuriera lub pracownika poczty zweryfikować stan przesyłki. W razie stwierdzenia uszkodzenia towaru należy sporządzić stosowny protokół i powiadomić Sprzedawcę.
 • 9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez okres 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa.
 2. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik do niniejszego Regulaminu (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta). Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.
 3. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: sklep@apipapi.pl. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu drogą pisemną, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: Api Papi, ul. Leśna 5, 05-252 Marianów. Do zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Bieg 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w przypadku Umowy Sprzedaży od objęcia Towarów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty wysyłki Towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybrania przez Klienta sposobu wysyłki innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towarów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towarów – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy zwracany Towar lub przekazać Towar osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem. Prosimy o zapakowanie i zabezpieczenie odsyłanych Towarów tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie. Do zwracanego Towaru prosimy o dołączenie dowodu zakupu (paragon, faktura).
 8. Zwracane Towary należy odesłać na adres: Api Papi, ul. Leśna 5, 05-252 Marianów, z dopiskiem “Zwrot”.
 9. Bezpośrednie koszty zwrotu zakupionego Towaru ponosi Konsument.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towarów. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Konsumenta odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.
 11. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje w przypadku:
  1. dostarczania zapieczętowanych Towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych i których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  2. dostarczania Towarów, które, po dostarczeniu, ze względu na swój charakter są w sposób nierozłączny połączone z innymi przedmiotami;
  3. dostarczania zapieczętowanych nagrań dźwiękowych lub zapieczętowanych nagrań wizualnych lub zapieczętowanego oprogramowania komputerowego, których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 • 10. REKLAMACJE
 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar wolny od wad oraz zgodny z opisem znajdującym się na stronie Sklepu. Opis Towaru zawiera Cenę oraz jego istotne cechy.
 2. W razie stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru z umową Klientowi przysługuje prawo żądania wymiany Towaru na taki, który jest zgodny z umową albo do obniżenia Ceny albo do odstąpienia od umowy i żądania zwrotu poniesionych kosztów.
 3. Jeżeli Klientem jest Konsument, a wymiana towaru będzie niemożliwa lub narazi Sprzedawcę na nadmierne koszty, wówczas Konsumentowi przysługuje wyłącznie prawo do odstąpienia od umowy i żądania zwrotu poniesionych kosztów. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli niezgodność Towaru z umową jest nieistotna.
 4. Żądanie, o którym mowa w § 10, ust. 2 powyżej można składać pocztą na adres: Api Papi, ul. Leśna 5, 05-252 Marianów lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@apipapi.pl
 5. Jeżeli w terminie 14 dni od otrzymania żądania Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania Konsumenta, o którym mowa w § 10, ust. 2 powyżej, oznacza to, że żądanie to uznaje.
 6. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Towarów przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
 • 11. DANE OSOBOWE
 1. Dane osobowe Klientów Sklepu są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182, 1662 z późn. zmianami)  (dalej również: „RODO”).
 2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 3. Administrator danych będzie przetwarzał dane osobowe Klientów w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a także w celu prowadzenia Sklepu lub które wynikają z dyspozycji Klienta lub umowy pomiędzy Sprzedawcą a Klientem (w szczególności rozpatrywanie zgłoszeń, reklamacji). Dane osobowe w trakcie realizacji zamówień mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom w celu dostarczenia zamówień.
 4. Podawanie przez Klientów ich danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne uniemożliwia zawarcie Umowy Sprzedaży.
 5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach, w szczególności w ustawie o ochronie danych osobowych.
 • 12. POLITYKA COOKIES
 1. Sklep stosuje mechanizm plików cookies. Celem jest dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika, optymalizacja korzystania ze stron internetowych, tworzenie statystyk oraz utrzymanie sesji użytkownika serwisu internetowego. Przy wykorzystywaniu i przechowywaniu plików cookies nie są przechowywane dane osobowe użytkowników serwisu.
 2. Użytkownicy serwisu mają możliwość i prawo do dokonywania w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. W tym celu powinni zapoznać się ze szczegółowymi informacjami o możliwościach i sposobach obsługi plików cookies, które są dostępne w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 3. Jeżeli Klient nie dokona zmiany ustawień w zakresie plików cookies będzie to oznaczać, że „cookies” będą zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym Sklep będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 4. Na stronie Sklepu każdemu Klientowi pojawia się komunikat informujący o wykorzystywaniu plików cookies oraz o wyrażeniu na to zgody przez Klienta. Komunikat można zaakceptować albo odrzucić. Odrzucenie go oznacza brak zgody na wykorzystywanie plików cookies.
 5. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików cookies nie uniemożliwia korzystania ze Sklepu, może jednak spowodować pewne utrudnienia lub ograniczenia w korzystaniu z niektórych funkcji Sklepu, a nawet w niektórych przypadkach wiąże się to z całkowitym uniemożliwieniem korzystania ze Sklepu.

 

 • 13. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU
 1. Do korzystania ze Sklepu niezbędnym jest posiadanie komputera lub urządzenia mobilnego wraz z oprogramowaniem umożliwiającym dostęp do sieci Internet. Wymagane jest także posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (adresu e-mail).
 2. Sprzedawca dokłada starań, aby korzystanie z usług było możliwe dla użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów i typów połączeń internetowych. Jednakże nie może zagwarantować tego, że każda kombinacja tych czynników umożliwi korzystanie ze wszystkich usług i treści Sklepu.
 3. Minimalne wymagania oprogramowania:
  System Operacyjny: System MS Windows 95 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 9 lub wyżej, najnowsze systemy mobilne: Android, iPhone, SymbianOS, Windows Mobile;
  b. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer 7 lub wyżej, Opera 9 i wyżej, FireFox 2 i wyżej, Chrome 1.0 i wyżej, Safari 5;
  c. Przeglądarka z obsługą ciasteczek i włączoną obsługą JavaScript;
 • 14. ZMIANA REGULAMINU SPRZEDAŻY
 1. Regulamin Sprzedaży wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 r. i jest dostępny na stronie internetowej Sklepu na podstronie Regulamin.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Może ona być spowodowana w szczególności zmianami ustawodawczymi bądź zmianami praktyki stosowania prawa, rozwojem technologii internetowych, zmianami zakresu lub zasad świadczenia przez Sprzedawcę Usług.
 3. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki zawartych przez Klienta Umów Sprzedaży.
 4. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu. Zmiany wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich udostępnienia.
 • 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Sprzedawca ma prawo podjąć decyzję o zaprzestaniu lub zawieszeniu świadczenia Usług. W takim przypadku poinformuje Klientów, zamieszczając na stronie Sklepu stosowną informację. Zaprzestanie lub zawieszenie świadczenia Usług może nastąpić po upływie co najmniej 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji.
 2. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy Sprzedaży jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU ZAKUPÓW DOKONYWANYCH  W RAMACH SKLEPU INTERNETOWEGO www.apipapi.pl

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

– Adresat: Api Papi,
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy dostawy następujących towarów (*) o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony